muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)
กรณีศึกษา

ลดค่าไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์การผลิตลงประมาณ 130,000 บาทต่อปี และลดการปล่อย CO2 ได้ถึง 15.4 ตันต่อปี!

ช่วยให้ค้นพบและปรับปรุงปัญหาผ่านแผนภาพแสดงการใช้พลังงาน

ประเภทอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
อุปกรณที่ติดตั้ง
อุปกรณ์การผลิต

ปัญหาและผลลัพธ์

  • ไม่ทราบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์การผลิต
    ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้วยการแสดงค่าการใช้พลังงาน ส่งผลให้การปล่อย CO2 ลดลง 15.4 ตันต่อปีและค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 130,000 บาทต่อปี

ประเด็นหลักสำหรับการติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำและติดตั้งง่าย

การดำเนินการ

ดำเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายบนอุปกรณ์การผลิตได้อย่างง่ายดายด้วยเซ็นเซอร์กระแสไฟแบบหัวแคลมป์
เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายจะแสดงค่าการใช้พลังงาน โดยจะคำนวณและสร้างกราฟการใช้พลังงานคร่าวๆ จากข้อมูลกระแสการบริโภคที่วัดได้ในช่วงหลายวัน

ผลลัพธ์

・ลูกค้าวิเคราะห์กราฟการใช้พลังงานและพบว่าการใช้พลังงานในช่วงสแตนด์บายของเครื่องผลิตฟิล์มโลหะอยู่ในระดับสูง
・มีการปรับปรุงปั๊มโรตารี่สำหรับเครื่องผลิตฟิล์มโลหะ เพื่อลดการใช้พลังงานขณะสแตนด์บายดังนี้
 ・ติดตั้งปั๊มโรตารี่แบบพลังงานต่ำใหม่
 ・หยุดปั๊มโรตารี่ที่ใช้พลังงานสูงเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
จากการปรับปรุงข้างต้น การปล่อย CO2 ลดลง 15.4 ตันต่อปี และค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 130,000 บาทต่อปี

Results
ตัวอย่างอื่นๆ

โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม