muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)
กรณีศึกษา

ลดการสูญเสียระหว่างดำเนินงานได้มากถึงล้านบาท และค่าซ่อมอุปกรณ์อีกประมาณ 9 แสนบาทต่อปี!

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Mounters ในสายการผลิตแบบต่อเนื่องผ่านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ประเภทอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาอาคาร
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เซนเซอร์แปลงสัญญาณแอนะล็อกแบบไร้สาย (4-20mA)
อุปกรณที่ติดตั้ง
ปั๊มสุญญากาศ

ปัญหาและผลลัพธ์

  • ปัญหาที่เกิดจาก Mounters ก่อให้เกิดการสูญเสียระหว่างการดำเนินงาน
    ・ลดการสูญเสียระหว่างดำเนินงานได้มากถึงล้านบาท
  • ค่าซ่อมเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานลดลงเนื่องจากการแก้ไขปัญหาอย่างกะทันหันหลังเกิดปัญหา
    ・ลดค่าซ่อมอุปกรณ์ลงประมาณ 9 แสนบาทต่อปี
    ・เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

ปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับ Mounters มักเกิดขึ้นในสายการผลิตแบบต่อเนื่อง เมื่อการผลิตจุดหนึ่งหยุดลง สายการผลิตทั้งหมดก็หยุดลงเช่นกัน
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของปั๊มสุญญากาศซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างกะทันหัน

การดำเนินการ

เมื่อปั๊มสุญญากาศทำงานผิดปกติ แรงดันสุญญากาศจะเสื่อมลง จึงติดตั้ง Pulse Signal Unit 4-20mA แบบไร้สายเพื่อตรวจสอบแนวโน้มแรงดันสุญญากาศ
หากเกิดความผิดปกติเมื่อเทียบจากเกณฑ์ของค่าแรงดันสุญญากาศ ความผิดปกติจะถูกรายงานทางอีเมลไปยังผู้จัดการก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

Implementation

ผลลัพธ์

เนื่องจากมีการรายงานความผิดปกติทางอีเมลถึงผู้จัดการก่อนเกิดความเสียหาย จึงช่วยให้สามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ก่อนเกิดความเสียหายได้ แทนที่จะแก้ไขปัญหาอย่างกะทันหันหลังจากอุปกรณ์เสียหายไปแล้ว ก่อให้เกิดผลลัพธ์สามประการต่อไปนี้
・ลดการสูญเสียงานระหว่างดำเนินงานได้มากถึงล้านบาท
・ค่าซ่อมลดลงประมาณ 9แสนบาทต่อปี
・ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

ตัวอย่างอื่นๆ

โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม